Impressum

Gestaltung: Marika Schmiedt
Programmierung: Dominik Hruza

© ARTBRUT 2022
www.marikaschmiedt.com

Förderer

Zukunftsfonds der Republik Österreich

Nationalfonds der Republik Österreich

Magistratsabteilung 7 - Kultur